Styret i Rogaland Elektromontørforening anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet av årets tariffoppgjør

STYRET I ROGALANDELEKTROMONTØRFORENING HAR EVALUERT RESULTATET ETTER MEKLINGEN AV  TARIFFOPPGJØRET FOR 2020.

  

Hovedkravene i årets oppgjør, som ble vedtatt på landstariffkonferansen 2019:

 

1. §3E (styrke de tillitsvalgtes posisjon i lokale lønnsforhandlinger)

2. §9 (bedre arbeidstidsordninger ved arbeid utenfor bedriften)

3. §17 (begrense og regulere innleie fra bemanningsbyrå)

  

Hva er oppnådd:

§3E (styrke de tillitsvalgtes posisjon i lokale lønnsforhandlinger)

 

Ny §3E:

§ 3 E. Fastlønn i den enkelte bedrift

Bedriftsinterne tillegg i den enkeltebedrift

 

Avtale om bedriftsinterne tillegg er en særavtale iht. Hovedavtalens§ 4.2 pkt. 4. Særavtalen kan revideres i tariffperioden, men det forutsetter enighet for å kunne gjennomføre endringene i tariffperioden.

 

1.    Særavtalen omfatter alle som lønnes på overenskomsten, med unntak av lærlinger, og skal bidra til arbeidstakernes samla lønn. Tillegget utbetales i tillegg til § 3 A og § 3 C med mindre noe annet fremkommer av overenskomsten.

 

2.    Bedriftsinterne tillegg skal avtales basert på kriterier partene på bedriften blir enige om. Det kan avtales like tillegg til alle.

 

 

Fremgangsmåte :

•             Forhandlinger på bedriften kan starte når tariffoppgjøret mellomEl og IT Forbundet og Nelfo er gjennomført, og skal normalt være avsluttet senest 15. september dette året.

•             Bedriften foretar plassering av de aktuelle arbeidstakere i henhold til den inngåtte avtalen og skal godkjennes av de tillitsvalgte.

•            De tillitsvalgte kan på vegne av arbeidstakere som anser seg feil innplassert ta saken opp med bedriften.

•             Fra forhandlingene settes det opp protokoll som skal inneholde lønnsinnplasseringer og vilkår knyttet til disse.

•            Nyansatte eller arbeidstaker som i løpet av avtaleperioden oppfyller de avtalte kriterier, lønns innplasseres iht. avtalen.

 

Dersom særavtalen, etter oppsigelse bortfaller ved overenskomstens utløp, er partene enige om at alle særavtalenes lønnsbetingelser videreføres administrativt inntil ny særavtale er inngått.

 

Partene kan når som helst anmode organisasjonene (EL og IT Forbundet og Nelfo) om bistand i forhandlingene.

 

Styrets kommentar:

Det er kommet forbedringer i§3E som regulerer de lokale forhandlingene. De viktigste endringene er at nå kan klubben kreve ett likt tillegg til alle uten å bli møtt med at det er tariffstridig.

Bestemmelsen slår også fast at tilleggene i §3E «skal bidra til arbeidstakernes samla lønn». Dette betyr at det må være en utvikling på de bedriftsinterne tilleggene.

Det er også tatt inn i teksten at det er forhandlingsrett på §3E avtalen i hele tariffperioden, men at det må være enighet for at den skal endres. Dette har det vært enighet mellom partene om, men på tross av det har en del klubber blitt avviste når de har krevd forhandlinger.

Teksten i bestemmelsen slår også fast at tilleggene i §3E kommer i tillegg til §3A og §3C, noe som betyr at fagarbeider tillegget ikke skal «bakes» inn i §3E tillegget.

 

 

§9 (bedre arbeidstidsordninger ved arbeid utenfor bedriften)

 

§9F Arbeid utenfor bedriften.

 

§9 F, nytt 3. kulepunkt. Øvrige kulepunkter forskyves tilsvarende:

•       For dager med effektiv arbeidstid utover 10,5 timer skal det være minst 1 times pause, hvorav 30 minutter inngår i arbeidstiden.

I tillegg gis en særskilt kompensasjon på 15 minutter pr. arbeidsdag i innarbeidings­-/rotasjons-ordninger med effektiv arbeidstid utover 10,5 timer som legges som plusstid i avregningen for de tilfeller dette er nødvendig for å få innarbeidings-/rotasjonsordning til å gå opp i aktuelt uke timetall. 15 min særskilt kompensasjon gir ikke rett på mertid/overtid ved den årlige avregningen.

 

 

Styrets kommentar:

Det tariff festes her at 30 min av pausen på 1 time skal betales, i tillegg så tariff festes det at det er mulig å benytte inntil15 min pr. arbeidsdag i rotasjonen for å få ordningene til å gå opp. For begge forholdene gjelder det at de inntrer når den effektive arbeidstiden er mer en10,5 timer. Hvis du har en rotasjon hvor den effektive arbeidstiden er 10 timer og 31 min så vil det nye kule punktet gjelde. I praksis vil dette bety at arbeidstakerne ikke vil ha behov for å benytte så mye ferie som i dag for at ordningene skal gå opp.

Det er også slik at en del klubber har fått dette tidligere, men forskjellen vil være at bedriften nå ikke kan bestemme at dette

ikke lengre skal betales. Det er nå en del av tariffavtalen og vil bare kunne endres i de sentrale tariffoppgjørene. Det å få tariff-festet at en del av pausene skal betales er også et viktig gjennombrudd i sentrale forhandlinger.

 

§17 (begrense og regulere innleie fra bemanningsbyrå)

 

Nytt punkt tas inn i § 17 under merknader:

 

Vedrørende partenesforståelse av§ 17 vises det til fellesuttalelse fra 19.12.2006, se bilag 14.

 

Nytt bilag 14:

 

Fellesuttalelse av 19.12.2006, se bilag til Riksmeklerens vedlegg 1.

 

(Dette bilaget gis en merknad hvor henvisning til LOK §16.12 rettes til bilag 13.)

 

Bilag 13 punkt 1, 6. avsnitt

 

Endres slik at ordene «på anmodning fra tillitsvalgte» strykes.

 

Styrets kommentarer:

Her har bestemmelsen i §17 blitt styrket med at det nå blir tatt inn en merknad til partenes fellesuttalelse fra2006. I denne uttalelsen slås det fast at §17 er hovedregelen for innleie, det er også beskrevet hva bedriften må gjøre for å kunne leie inn fra bemanningsbyrå. Denne uttalelsen har vært gjeldene siden 2006, men nå er dentatt inn i overenskomsten og blir da tilgjengelig på en helt annen måte. I tillegg så heves også statusen til innholdet i uttalelsen.

Endringen i billag 13 er også positiv siden det snur aktivitetsplikten, noe som betyr at bedriften uoppfordret skal informere de tillitsvalgte hvordan det er tilrettelagt for at arbeidstakerne ansatt hos utleie bedriften som midlertidig utfører arbeid i bedriften har bo- og arbeidsforhold.

 

 

Andre krav:

§1 Overenskomstens omfang og varighet.

 

Denne overenskomsten trer i kraft fra og med 1. mai 2020, og gjelder til 30. april 2022, og videre for ett år om gangen, dersom den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med 2 - to- måneders varsel.

Styrets kommentar: Dette er en helt normal formulering, men forskjellen i år er at oppgjøret ikke er avslutta før i oktober måned. Det betyr at etterbetalingen blir mer krevende enn i ett normalt oppgjør. Alle tillegg skal etterbetales fra 01.05.2020 med unntak av der det i resultatet fremkommer en annen regulerings dato. Her er det viktig å merke seg at tillegg som regnes ut med utgangspunkt i §3A også skal etterbetales, ett eksempel på dette er fagtillegget i §3C.

 

§ 16.3 C

 

Følgendetekst strykes: «vises til arbeidstilsynets forskrift».

 

Ny tekst: Det skal være separate dame- og herregarderobe og toalett med egen inngang. På rigg med mindre enheter for inntil 10 personer kan det avtales med bedrifts-tillitsvalgte at kjønnsdelte garderober og toalett sløyfes, når dette likevel ikke vil bli benyttet. Bestemmelsen gjelder for nye prosjekter fra 1. juli 2021.

 

Partene vil evaluere eventuelt avtalte unntak for rigger med færre enn 10 personer og hvorvidt denne unntaksadgangen bør videreføres i tariffoppgjøret 2022.

Styrets kommentar: Endringen i denne bestemmelse er til det bedre. Muligheten for å gjøre unntak er lagt til tillitsvalgte som her har veto. Styrets umiddelbare anbefaling er at unntaksbestemmelsen ikke skal benyttes da det vil utestenge kvinnelige arbeidstakere fra anlegget/prosjektet.Her oppfordrer styret de tillitsvalgte til å ta kontakt med fagforeningen hvis de får en forespørsel fra bedriften om å gjøre unntak. Hvis en hovedentreprenør, eks. Skanska, har gjort ett unntak vil ikke det være gjeldene for elektro-bedriften. Elektro-bedriften er bundet av Landsoverenskomsten for elektrofagene og må forhandle om ett unntak med de tillitsvalgte på elektro-bedriften.

 

§ 3A:  Generelt tillegg og beregningsgrunnlag offshore:

§ 3 A: Det gis et generelt tillegg på kroner 3,10

 

Med virkning fra 1/5 2021 strykes linje 2 og 4. (beregningsgrunnlaget offshore)

 

Styrets Kommentar: Endringene i denne bestemmelsen vil bety at fra 1. mai 2021, vil beregningsgrunnlaget for offshorelønn være lik § 3 A, noe som er en god forbedring.

 

 

STYRET VIL ETTER EN HELHETSVURDERING,ANBEFALE MEDLEMMENE Å STEMME JA TILRESULTATET AV ÅRETS TARIFFOPPGJØR.

 

 

Uansett er det viktig at du bruker din stemmerett.

Frist for å leverestemmeseddelen er den 22. oktober kl. 09.00, da må den være i Lagårdsveien 124,4011 Stavanger.

Medlemmene kan også stemme elektronisk, fra 12. oktober, via min side på internettsiden til EL og IT Forbundet.

Mer info