Hvordan skal klubbene forholde seg ved permitteringssituasjon

Til medlemmene i klubbstyrene

 

Rogaland Elektromontørforening har utarbeidet en beskrivelse på hvordan klubben skal behandle en permitteringssituasjon på grunnlag av koronaviruset i egen bedrift:

 

Ingen anledning til å benytte betinget permitteringsvarsel

 

Enkelte bedrifter ønsker, med grunnlag i Koronapandemien, å benytte seg av betinget permitteringsvarsel. Betinget varsel er rett og slett en betingelse om at en bestemt situasjon skal inntre. Det betyr at de ønsker seg et stående permitteringsvarsel som de fritt kan benytte dersom montørene blir utestengt fra et anleggstid, eller at kunder kansellere et oppdrag og liknende.

Dette er det ikke mulighet til!

Betinget permitteringsvarsel kan kun benyttes ved streik/konflikt i den bedriften hvor det permitteres. Dette er den eneste situasjonen hvor Hovedavtalen (HA)aksepterer bruk av betinget permitteringsvarsel, jamfør HA § 7-5.

Når det oppstår en situasjon hvor permittering kan være nødvendig skal bedriften kalle inn de tillitsvalgte til drøftelsesmøte, jamfør HA § 7-2 og kapittel 9.

På dette møte skal behovet for permitteringer diskuteres. Det er viktig at det saklige grunnlaget for permittering ligger på arbeidsgiver og ikke på de tillitsvalgte.Situasjonen med koronaviruset i seg selv, gir ikke grunnlagt for permittering. Vær obs på misbruk! Bedriften plikter da å dokumentere sine påståtte behov for permittering.

Dersom klubb og bedrift blir enig om at det er grunnlag for permittering, skal det diskuteres hvem som skal permitteres. Etter HA § 7-1 punkt 3 skal utvelgelsen skje på grunnlag av ansiennitet. Dette prinsippet kan bare fravikes når det foreligger saklig grunn. Hva som er saklig grunn, må diskuteres og dokumenteres.

Videre bør det diskuteres muligheten for rullerende permitteringer.

Fra dette møte skal det settes opp en protokoll som må minimum må inneholde følgende punkter:

Ved 14-dagersvarsel (hovedregelen)

 1. Grunnlaget for permitteringene
 2. Permitteringstidpunktet, regnet 14 dager fra den enkelte har mottatt permitteringsvarselet

 

 1. Antatt permitteringslengde
 2. Eventuelle rullerende permitteringer
 3. Eventuelle (dokumenterbare) årsaker til avvik fra hovedprinsippet ansiennitet
 4. Antall personer som permitteres
 5. Navn på dem som sendes permitteringsvarsel
 6. Tidsplan for oppfølgingsmøter (minst 1 gang per uke)

 

Ved2-dagersvarsel (unntaksregelen)

 1. Grunnlaget for permitteringene
 2. Permitteringstidpunktet,     regnet 2 dager fra den enkelte har mottatt permitteringsvarselet
 1. Bedriftens begrunnelse for å bruke unntaksregelen på 2 dagers varsel

-         Punkt 4 til 8, som ved 14-dagers varselet

 

For at disse lovbestemte/tariffpliktige kriteriene skal kunne oppfølges skal det avholdes et drøftelsesmøte før en hver ny permitteringssituasjon!!!

 

2 eller 14 dagers varsel?

 

Arbeidsgiver har plikt til å varsle arbeidstakerne før en permittering. Dette varselet skal være skriftlig. Hovedregelen er 14 dagers varsel etter HA § 7-3 punkt 1.Permittering på grunn av ulykker, naturkatastrofer eller andre uforutsette hendelser, som gjør nødvendig for bedriften helt eller delvis å innstilledriften, kan åpne for 2-dagers varsel, jamfør HA § 7-3 punkt 2.

Vi snakker da om plutselige, uforutsette hendelser. Kan vi da påstå at koronaviruset er en plutselig uforutsett hendelse? Neppe. Koronaviruset har nå versert i mange uker og vil av denne grunn ikke falle inn under denne definisjonen. Et eksempel på en uforutsett hendelse kan derimot være at myndighetene, uten forvarsel og med umiddelbar virkning, legger ned forbud mot en bestemt type bedrift.

Hvilket handlingsrom har vi som tillitsvalgte når arbeidsgiver tvinger igjennom 2-dagersvarsel?

Det er arbeidsgivers beslutning som må følges. Arbeidstakerne har det vi kaller«resignasjonsplikt». Det betyr at selv om man er uenig, må arbeidsgivers beslutning følges. De tillitsvalgte må da forfølge saken i etterkant ved kreve et forhandlingsmøte, og dersom uenigheten fremdeles består, skrive en uenighetsprotokoll som sendes inn til EL og IT Forbundet.

Forslag til uenighetsprotokoll ved 2-dagers varsel                                

 

Permittering ensidig utført av bedriften uten avtale med tillitsvalgte

 

Permittering utført av bedriften uten avtale med tillitsvalgte er tariffstridig og brudd på HA§7-2.

Konsekvensen er at de permitterte har rett til full lønn inntil lovlig permitteringsprotokoll med ny 14-dagers varslingsfrist foreligger. Betalingsplikten er fastslått i protokoll mellom EL og IT Forbundet og Norsk Teknologi og mellom LO og NHO (ligger vedlagt).

 

Vedlegg:

-         LO-advokatene–Permittering

-         Forslagprotokoll permitteringsvarsel

-         ProtokollLO-NHO

-         ProtokollEL og IT-Norsk Teknologi Permittering

 

 Protokoll EL og IT Norsk teknologi - Permittering

LO -advokatene - Permittering

Protokoller Hovedtalen

Har du flere spørsmål tar du kontakt med oss i Rogaland Elektromontørforening.

Mer info