Dom i saken for medlemmene i sandnes elektriske

Dom i saken for medlemmene i Sandnes Elektriske.De fikk ikke sentrale lønnsreguleringer. Krav fra 2016 ble innfridd. Dommen varenstemmig.

 

Av: John Helge Kallevik

Det er avsagt dom, 2. mars 2020, i saken mot Sandnes Elektriske Forretning i Sandnes.

Det var 3 medlemmer i Sandnes Elektriske Forretning som ikke fikk regulert lønna si med de sentrale tilleggene fra tariffoppgjørene.

Detvar Frank Brekken, Ulrik Engelsvoll og Tommy Eikeland som hadde forsøkt å fåtil forhandlinger, få ut de sentrale tilleggene. Bedriften svarte ikke på kravom forhandlinger eller krav om regulering av lønna.

De ansatte gikk lei og slutta i bedriften, en etter en. 2 av de er ansatt iinstallatørbedrifter på Jæren mens han siste studerer innen elektrofagene.

 

Sakenhandlet om utestående lønn fra 2016. Utestående lønn bestående av sentraletillegg gitt etter Landsoverenskomsten for elektrofagene. (LOK).

 

LOKer en normallønnsoverenskomst som betyr at lønnsfastsetting skjer sentralt medtillegg av lokal lønnsavtale det ikke er streikerett på. Alle endringer avavtalen krever enighet for å endres. Den lokale lønnsavtalen i SandnesElektriske Forretning ble inngått i 2006. Denne lønnsavtalen ble ikke reforhandlet og dermed gjeldende.

 

I2015 innførte Sandnes Elektriske lønnsfrys for de ansatte. Dette betød at deansatte ikke fikk sentrale tillegg regulert i sin lønn. Da satte Sandnes Elektriske Forretning LOK § 3 E ned jamfør de sentrale tilleggene. Dette gjordede ensidig uten avtale med de tillitsvalgte.

 

Detble gjort flere forsøk, fra de ansatte og tillitsvalgte, på å forhandle påavtalen fra 2006, med regulering av de sentrale satsene. Dette ble aldriinnfridd. Tilslutt ble det fremmet en uenighetsprotokoll som ble sendt EL og ITForbundet. I og med alle hadde sluttet i Sandnes Elektriske Forretning ble det besluttet å inndrive lønnskravene. Det var de sentrale tilleggene på LOK § 3 a+ fagarbeidertillegget som ble lagt frem som krav.

Bedriften svarte aldri på kravet. Da var det ingen annen utveg enn å fremme kravet til domstolen. Vi hjalp til med beregning av lønn. Det var å gjennomgå allelønnsslippene fra 2015,2016,2017 og 2018, måned for måned. Det ble beregnetlønnsforskjell sett i forhold til de sentrale tilleggene, samtfagarbeidertillegget. Kravet ble først sendt Jæren Tingrett. På grunn av inhabilitet i Jæren Tingrett ble saken overflyttet til Stavanger Tingrett.

Rettengikk over to dager, 4. og 5. februar. Det ble ført vitner fra de sentrale eierne av tariffavtalen, Forbundssekretær Trond Løvstakken fra EL og IT Forbundet og fra Nelfo vitnet Joachim Berge –Bang. Begge forklarte seg om vårtariffavtale og hvordan denne er å forstå og hvordan den skal praktiseressentralt og lokalt.

De ansatte ble tilkjent det som var beregnet for hver av medlemmene. I tillegg kommer forsinkelsesrenter. Alle kostnader for å fremme saken for retten bledekket gjennom dommen.

 

Frank Brekken fikk                kr   97.359,06

Tommy Eikeland fikk            kr 105.097,68

Ulrik Engelsvoll fikk              kr   57.725,76

 

Dommen kan ankes. Bedriften har nå frem til begynnelse av april frist for å ankedommen. Siden dommen er en stemmig så kan vi vanskelig se at det kommer til åskje.

 

Dommen slår fast tariffavtalens bestemmelser om regulering av lønn både sentralt og lokalt.

Som medlem er dette muligheten som finnes for å få det en har rett på etter tariffavtalen.

Mer info